Przetargi.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Niechanowo

Gmina Niechanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-220 Niechanowo, ul. Różana 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 429 49 26 , fax. 61 4272127
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechanowo
  ul. Różana 1 1
  62-220 Niechanowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 429 49 26, fax. 61 4272127
  REGON: 63125941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.niechanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Niechanowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Realizacja zamówienia polegać będzie na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych o średniej grubości 3 cm z uprzednim wyrównaniem podbudowy w ilości 50 kg/m2 na drogach na terenie gminy Niechanowo - dwa odcinki dróg o łącznej powierzchni (4088 m2). Jeden odcinek drogi o dł 796 mb przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wyrównać podbudową tłuczniową w ilości 83,58 m3. Należy wykonać mechaniczne ścinanie poboczy z ręcznym plantowaniem i zagęszczeniem w ilości 2392 m2 .Zabezpieczenie robót i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP i kodeksem drogowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność ze sztuka budowlaną oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowy opis robót zawarto w SIWZ i przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.niechanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach