Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Władysławów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016 r.

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 278 80 40 , fax. 63 280 46 67
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie
  ul. Rynek 43 43
  62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie
  tel. 63 278 80 40, fax. 63 280 46 67
  REGON: 00116979300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Władysławów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych od 1 go września 2016r. do 31 grudnia 2016 r. na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy do następujących placówek oświatowych Gminy Władysławów: a) Zespołu Szkół we Władysławowie b) Przedszkola Gminnego we Władysławowie Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.). 2. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1i 1a do SIWZ. 3. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły/przedszkola : a)Szkół we Władysławowie najpóźniej do godz. 750 b) Przedszkola Gminnego we Władysławowie najpóźniej do godz. 750 4.Usługi dowozu i odwozu będą świadczone wraz z zapewnieniem przez wykonawcę opiekunów. Opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności : a)opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej, b)opiekun pomaga uczniom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, c)opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozu, a także w czasie wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, d)podczas dowozów uczniów, po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada i wprowadza uczniów do autobusu. e)opiekun każdorazowo sprawdza liczbę uczniów przed wsiadaniem do autobusu oraz wewnątrz pojazdu. 5. Zamawiający aby przywóz i odwóz dziecka odbywał się z zachowaniem norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół/przedszkola i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 6.Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach. 8.Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U 2015, poz.408). 9.W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. 10.Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. 11.Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów każdego dnia na zajęcia szkolne, (z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć szkolnych), o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r , poz. 1414 ze zm.). 12.W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy. 13.Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian. 14.Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę podczas dowozów uczniom. 15.Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów ipozostających w związku z przewozem. 16.Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia: a) ilość uczniów dziennie - ok. 285 uczniów, b) dni dowozów w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016 - 77 dni szkolnych, c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej -ok.350 km dziennie, podane ilości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania. 17.Przewidywane w pkt. 16 dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 18.Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów. 19.Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczególnych placówek. 20.Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 ze zm). 21.Wykonawca wyda bilety najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym świadczenie usługi. 22.(CPV): 60.11.20.00-6 - usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 23.Kategoria: 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach