Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3060P w m. Kozarzew

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20 D
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2430280 , fax. 63 2430280
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Świętojańska 20 D 20 D
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2430280, fax. 63 2430280
  REGON: 31106078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organiacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3060P w m. Kozarzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 2) Wykonanie robót ziemnych - wykopy oraz nasypy, 3) Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 400mm wraz z umocnieniem ściankami czołowymi, 4) Oczyszczenie rowu drogowego z namułu o gr. 20cm, 5) Wykonanie odwodnienia (studzienki wodościekowe i przykanaliki, ścieki pochodnikowe, przykrawężnikowe i skarpowe), 6) Ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych na ławie z betonu, 7) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr 8cm oraz z z betonu asfaltowego na podbudowie, 8) Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6 cm, 9) Wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni, 10) Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o gr 5cm, 11) Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o gr 10cm, 12) Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, 13) Wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie terenów zielonych oraz inwentaryzacja powykonawcza).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach