Przetargi.pl
remont budynku komunalnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. 25 Stycznia 45 - postępowanie powtórzone

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 00055112500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont budynku komunalnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. 25 Stycznia 45 - postępowanie powtórzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku komunalnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. 25 Stycznia 45. 3.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach i SIWZ. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i posiadaną wiedzą budowlaną, przepisami bhp, ppoż oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.4. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 60 miesięcznym okresem rękojmi i gwarancji. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 3.5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 3.6. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 3.7. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45 00 00 00-7, 45211000-2, 45110000-1, 45421141-4, 45410000-4, 45442100-8, 45431200-9, 45432111-5, 45421000-4, 45322000-3, 45310000-3, 45331210-1. 3.8. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: - prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, - zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.; - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy; - zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy; - kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. - ochrona i zarządzanie placem budowy aż do zakończenia realizacji Inwestycji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru. - likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy - zapłata opłat za składowanie odpadów - prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, - przeprowadzenie niezbędnych prób oraz uzyskanie opinii przed przystąpieniem do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach