Przetargi.pl
DOSTAWA ODZIEŻY, OBUWIA, SPRZĘTU SPORTOWEGO

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODZIEŻY, OBUWIA, SPRZĘTU SPORTOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży, obuwia, sprzętu sportowego na potrzeby 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz jednostek będących na zaopatrzeniu 31 BLT. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 zadań: Zadanie nr 1 - odzież sportowa Zadanie nr 2 - obuwie sportowe Zadanie nr 3 - obuwie sportowe dla WZS (Wojskowy Zespół Sportowy) Zadanie nr 4 - sprzęt sportowy Zadanie nr 5 - sprzęt spadochronowy Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do wysokości kwoty brutto : Zadanie nr 1- odzież sportowa - 26 241,10zł Zadanie nr 2- obuwie sportowe - 26 241,10zł Zadanie nr 4- sprzęt sportowy - 26 241,10zł w zakresie asortymentu zawartego w poszczególnych zadaniach zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.31blt.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach