Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni drogowej ulicy Bukowskiej w Strykowie z masy grysowo asfaltowej na długości 3,00 km z materiału Wykonawcy

Urząd Miejski Gminy Stęszew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 8197141
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew
  ul. Poznańska 11 11
  62-060 Stęszew, woj. wielkopolskie
  tel. 8197141
  REGON: 00053114000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.steszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni drogowej ulicy Bukowskiej w Strykowie z masy grysowo asfaltowej na długości 3,00 km z materiału Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu nawierzchni drogowej ulicy Bukowskiej w Strykowie z masy grysowo asfaltowej na długości 3,00 km z materiału Wykonawcy Zakres prac obejmuje: 1.Roboty pomiarowe km 3,000 2.Rozebranie podjazdu z betonu m3 3,600 3.Frezowanie nawierzchni asfaltowych m2 179,800 4.Roboty ziemne m3 238.950 5.Wykonanie podbudowy betonowej grub. 30 cm m2 584,400 6.Wykonanie podbudowy z mieszanki asfaltowej grub. 6 cm m2 634,400 7.Wykonanie ławy pod krawężnik z oporem m3 25.575 8.Ustawienie krawężnika betonowego m 161,000 9.Przestawienie krawężnika betonowego m 180,000 10.Mechaniczen oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie asfaltem m2 16.996,000 11.Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową Mg 828,345 12.Ułożenie nawierzchni grysowo asfaltowej m2 16.996,000 13.Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej m2 589,800 10.Regulacja pionowa włazów kanałowych szt. 22.000 11.Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych szt. 10.000 12.Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego szt. 5.000 13.Remont ścieku 2 rzędowego z kostki brukowej m 26,000 14.Wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych PCV fi 200 m 32,000 15.Wykonanie ścieku z elementów betonowych m 20,000 13.Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót. 14.Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Ponadto zakres prac obejmuje: Sporządzenie operatu kolaudacyjnego. - dokumentację powykonawczą - atesty na materiały i prefabrykaty, - wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, - protokóły odbioru robót, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa będąca załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą osoby spełniające następujące warunki: 1.Spełniające warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Spełniające warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Spełniające warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz dostarczą dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Sprawdzanie żądanych oświadczeń i dokumentów. 2.Sprawdzanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta sporządzona na piśmie musi spełniać następujące warunki i zawierać: 1.Formularz oferty z oferowaną ceną netto i brutto Uwaga: Zaleca się wykorzystanie przekazanego formularza oferty. Dopuszcza się formularz oferty przygotowany przez Wykonawcę pod warunkiem, że będzie on zgodny co do treści z formularzem określonym przez Zamawiającego. Dołączenie do oferty formularza o innej treści niż określony w SIWZ oraz niewypełnienie wszystkich pozycji formularza ofertowego skutkować może odrzuceniem oferty. 2.Kosztorys ofertowy wyceniony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wg załącznika do SIWZ. Wykonawca musi przedstawić minimum jeden dokument potwierdzający wykonanie remontu jezdni odpowiadający rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 5.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności / wykaz osób i pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował /. Wymagana kadra (posiadająca wymagane ustawą Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami oraz przynależność do Izby Budownictwa): Kierownik robót z uprawnieniami w branży drogowej - z min. 3 letnim stażem, UWAGA: Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do Izby Budownictwa przez w/w osoby. Dotyczy kadry kierowniczej. 6.Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 7.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. do SIWZ. 8.Wykonawca musi pisemnie wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 9.Dwa lub więcej podmioty występujące wspólnie, składają oferty zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych: Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność odpisu z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.steszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach