Przetargi.pl
Remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp w Kobylinie

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7226531 , fax. 062 7226531
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7226531, fax. 062 7226531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp w Kobylinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę budowlaną branży drogowej polegającą na remoncie ulicy Aleja Powstańców Wlkp w Kobylinie poprzez wykonanie kolektora odprowadzającego wody opadowe z jezdni z układem studni kontrolnych i wpustowych, remont chodnika poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu VIA CASTELLO koloru pastello oraz kostki kamiennej ( typ kostki zaleca konserwator zabytków). Przewidziana do przebudowy droga (Aleja Powstańców Wlkp.) zlokalizowana jest w centralnej części miasta Kobylin zabudowanej budynkami jednorodzinnymi. Ulica przebiega w zwartej zabudowie mieszkalnej. Początek ulicy objętej zakresem przebudowy tworzy skrzyżowanie z ul. Krotoszyńską (granica pasa drogowego drogi krajowej nr 36) a rozwidleniem obejmującym 2 kratki ściekowe z jednej strony ulicy z drugiej strony ulicy wzdłuż budynków mieszkalnych do ulicy Strzeleckiej ( sklep spożywczy) - I etap.Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ma na celu poprawienie równości nawierzchni jezdni , likwidacji zastoisk wodnych ,nierówności poprzecznych i podłużnych.Przedmiot postępowania obejmuje: remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp w Kobylinie tj:I. Roboty przygotowawcze:-rozebranie krawężników betonowych : m-223,00 ,- rozebranie obrzeży trawnikowych: m- 194,30,-rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm: m -251,00,-rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm : m2-66,90,-rozebranie chodników z lyt betonowych: m2-291,00,-roboty remontowe -frezowanie nawierzchni: m2-2345,75 , -regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych: szt-8,00,-regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych i gazowych: szt-10,00,II Odwodnienie korpusu drogowego:- roboty ziemne pod kanalizacje deszczową i przykanaliki : m3-236,80, -studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm: stud. 2,00 ,-studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm- zamknięcie rurą teleskopową:szt-4,00,-kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm: m-61,00, -kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm: m-177. III Podbudowy:- koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika i zjazdów: m2 950,54,-warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm -zjazdy: m2- 31,00,-warstwa podbudowy z kruszyw gr, 20 cm- przekopy po kanalizacji: m2-238,00,-warstwa podbudowy z kruszw łamanych gr. 10 cm-dotyczy chodnika: m2-856,30,-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową : t-55,79,-mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno: m2-2231,47,IV Nawierzchnie:-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm: m2-2231,47,V. Elementy ulic: -krawężniki kamienne wystające 15x30 cm bez ław: m-247,70,-obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm :m-177,00,-ława pod krawężniki betonowa :m3 - 16,72,-ława pod obrzeża betonowa: m3- 4,96,-ścieki uliczne z kostki brukowej betonowa szara w dwóch rzędach: m-582,50,-chodniki z płyt betonowych VIA CASTELLO gr. 7 cm : m2-265,50,- chodniki z kostki kamiennej o wysokości 12 cm: m2-34,50,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 6.300,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkrotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach