Przetargi.pl
PRZEBUDOWA UL. KRZYWOUSTEGO (OD UL. WRZESIŃSKIEJ DO PRZEMYSŁAWA - ETAP I) ORAZ UL. STAWNEJ (OSTATNI ETAP) W KOSTRZYNIE

Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8178565 , fax. 61 8178191
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie
  ul. Dworcowa 5 5
  62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8178565, fax. 61 8178191
  REGON: 00052816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA UL. KRZYWOUSTEGO (OD UL. WRZESIŃSKIEJ DO PRZEMYSŁAWA - ETAP I) ORAZ UL. STAWNEJ (OSTATNI ETAP) W KOSTRZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA UL. KRZYWOUSTEGO (OD UL. WRZESIŃSKIEJ DO PRZEMYSŁAWA - ETAP I) ORAZ UL. STAWNEJ (OSTATNI ETAP) W KOSTRZYNIE, polegająca na wykonaniu: 1) nawierzchni z kostki betonowej: a) jezdni o łącznej powierzchni 1 261,00 m2, b) chodnika o łącznej powierzchni 389,00 m2, c) wjazdów na posesje o łącznej powierzchni 211,00 m2, 2) kanału deszczowego z rur PCW a) ? 315 mm o łącznej długości 242,00 m, b) ? 400 mm o łącznej długości 66,00 m 2. Do zadań wykonawcy należeć będzie również: 1) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w pięciu egzemplarzach, 2) Sporządzenie obmiaru powykonawczego robót wykonanych w jednym egzemplarzu. 3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi min. 60 miesięcy (termin ten uzależniony będzie od oferty wybranego Wykonawcy), licząc od daty przedłożenia dokumentacji powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót. 4. Szczegółowy zakres robót został określony w: 1) DOKUMENTACJACH PROJEKTOWYCH: PRZEBUDOWA UL. KRZYWOUSTEGO W KOSTRZYNIE - oraz PRZEBUDOWA UL. STAWNEJ W M. KOSTRZYN WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO - ROWEROWYM (OD UL. WRZESIŃSKIEJ DO UL. STAWNEJ) opracowanych w październiku 2015 r. przez firmę GLOB-PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH, ul. Kaczeńcowa 6, 61-175 POZNAN, na które składają się: a) Projekty wykonawcze ROBOTY DROGOWE, b) Projekty wykonawcze ROBOTY SANITARNE - ODWODNIENIE ULICY- KANAŁ DESZCZOWY WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I WPUSTAMI ULICZNYMI c) Stała organizacja ruchu. d) STWiOR - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża drogowa i stała organizacja ruchu, roboty sanitarne) 2) ZAŁĄCZNIKU NR 6 - PRZEDMIARY ROBÓT , KOSZTORYSY OFERTOWE: Załącznik nr 6.1 - KRZYWOUSTEGO Branża drogowa, Załącznik nr 6.2 - KRZYWOUSTEGO Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa, Załącznik nr 6.3 - STAWNA Branża drogowa, Załącznik nr 6.4 - STAWNA Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa. 5. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 6. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. 7. UWAGI: 1) Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. Możliwe jest stosowanie produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą parametrów technicznych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 2) W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania realizacji robót) zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu. 3) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą elektroniczna lub fax-em 1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót ustala się na dwa dni robocze licząc od dnia podpisania umowy. 2. Termin wykonania umowy, tj. termin przedłożenia dokumentacji powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót -03.11.2016 r., przy czym termin zakończenia wszystkich robót budowlano- montażowych najpóźniej do dnia - 27.10.2016 r. 3. Termin podpisania ostatecznego protokołu pogwarancyjnego bezusterkowego - (min. 60 miesięcy - - termin ten zostanie ustalony, zgodnie z wybraną ofertą najkorzystniejszą) licząc od daty przedłożenia dokumentacji powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Na przelewie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Krzywoustego (od ul. Wrzesińskiej do Przemysława - etap I) oraz ul. Stawnej (ostatni etap) w Kostrzynie. 2) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, pok. 01 - sekretariat - I p. w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Krzywoustego (od ul. Wrzesińskiej do Przemysława - etap I) oraz ul. Stawnej (ostatni etap) w Kostrzynie oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 3) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10 sierpnia 2016 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 2) SIWZ. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4) pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: 0kres gwarancji i rękojmi udzielanej na wykonane zamówienie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi/specyfikacja-siwz-zmiany-i-odpowiedzi/20161.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach