Przetargi.pl
MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W KOSTRZYNIE (I ETAP)

Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8178565 , fax. 61 8178191
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie
  ul. Dworcowa 5 5
  62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8178565, fax. 61 8178191
  REGON: 00052816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W KOSTRZYNIE (I ETAP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja parku miejskiego przy ulicy Warszawskiej w Kostrzynie (etap I), polegająca na utwardzeniu ścieżek kostką betonową typu POLBRUK (kostka bezfazowa, np. granit nova) o grubości 6 cm na podbudowie betonowej (927,32 m?) i na części dojazdowej do urządzeń technicznych kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej (417,12 m?). Nawierzchnie utwardzone zostaną odwodnione poprzez odwodnienie liniowe i odcinek nowej kanalizacji deszczowej do kanalizacji deszczowej biegnącej przez teren parku( ?160 dł. 100m, ?200 dł. 130m, ?250 dł. 47m, ACO dł. 23m, 6 wpustów, studnie rewizyjne 6 szt). Wykonanie przyłącza kablowego do pomieszczenia wodotrysku. Wykonanie pomieszczenia technicznego pod wodotryskiem na armaturę fontanny oraz zbiornik przelewowy. Montaż armatury fontanny-wodotrysku. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb wodotrysku. 2. Do zadań wykonawcy należeć będzie również: 1) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w pięciu egzemplarzach, 2) Sporządzenie obmiaru powykonawczego robót wykonanych w jednym egzemplarzu 3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi min. 60 miesięcy (termin ten uzależniony będzie od oferty wybranego Wykonawcy), licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 4. Szczegółowy zakres robót został określony w: 1) DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - Kontener Kultury - Modernizacja parku miejskiego przy ulicy Warszawskiej w Kostrzynie - opracowana 15 grudnia 2015 r. przez firmę SSASS KINGA MAREK Pracownia Architektoniczna, ul. Chociszewskiego 6 m 34, 60-257 Poznań, na którą składa się: a) Projekt budowlano-wykonawczy Kontener Kultury - Modernizacja parku miejskiego przy ulicy Warszawskiej w Kostrzynie projekt zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, instalacje, b) STWiOR - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża budowlana, instalacje wod-kan.). 2) PRZEDMIARZE ROBÓT stanowiącym Załącznik nr 6 Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe: a) Załącznik nr 6.1 - Roboty budowlane, b) Załącznik nr 6.2 - Instalacje sanitarne, 5. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 6. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. 7. UWAGI: 1) Podstawą wyceny są zapisy zawarte w niniejsze specyfikacji i we wzorze umowy, kosztorysy i przedmiary robót oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR). Załączony Projekt budowlany zawiera dodatkowe obiekty i instalacje nieobjęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Obiekt kontenera kultury wraz z instalacjami ujętymi w opisie technicznym do kompleksowego projektu budowlanego wymienionego wyżej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 2) Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. Możliwe jest stosowanie produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą parametrów technicznych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3) W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania realizacji robót) zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu. 4) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą elektroniczna lub fax-em 1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót ustala się na dwa dni robocze licząc od dnia podpisania umowy. 2. Termin wykonania umowy, tj. termin uzyskania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego w Poznaniu, w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie - 14.11.2016 r. 3. Termin zakończenia robót, przekazania dokumentacji powykonawczej i podpisania końcowego protokołu odbioru robót najpóźniej do dnia - 31.10.2016 r. 4. Termin podpisania ostatecznego protokołu pogwarancyjnego - (min. 60 termin ten zostanie ustalony, zgodnie z wybraną ofertą najkorzystniejszą) miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Na przelewie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na modernizację parku miejskiego przy ulicy Warszawskiej w Kostrzynie (I etap) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, pok. 01 - sekretariat - I p. w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na modernizację parku miejskiego przy ulicy Warszawskiej w Kostrzynie (I etap) 1) oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy. 2) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 2) SIWZ. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4) pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi udzielanej na wykonane zamówienie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi/specyfikacja-siwz-zmiany-i-odpowiedzi/20161.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach