Przetargi.pl
Budowa ulicy Budzisława w Poznaniu

Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Drogi, Wodociągu i Oświetlenia na ul. Budzisława w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-601 Poznań, ul. Budzisława 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 664 954 616
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Drogi, Wodociągu i Oświetlenia na ul. Budzisława w Poznaniu
  ul. Budzisława 26 26
  61-601 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 664 954 616
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Budzisława w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ulicy Budzisława w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.libraproperty.net/#!inwestycje-lokalne/iwzec
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach