Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 67 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

Zakład Robót Drogowych ogłasza przetarg

 • Adres: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 46/50
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 878 05 10 , fax. 61 878 05 59
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Robót Drogowych
  ul. Gdyńska 46/50 46/50
  61-016 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 878 05 10, fax. 61 878 05 59
  REGON: 30161633700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zrd.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 67 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 67 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego na miejsce wskazane przez Zamawiającego w średniej odległości około 15 km zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Frezowanie wykonywane będzie w zakresie od 4 do 15 cm głębokości. Najczęściej będzie to 5 cm. Wartość robót określana będzie na podstawie ceny za frezowanie 1 m2 na głębokość 4 cm i ceny każdego następnego centymetra. Minimalna ilość jednorazowego frezowania dla każdej z wymienionych pozycji wynosić może około 300 m2. Zakres i lokalizacja frezowania uzgadniane będą sukcesywnie oraz wykonywane w ramach robót zlecanych Zamawiającemu. O miejscu, terminie oraz zakresie frezowania Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym. Zamawiający przewiduje wykonywanie robót również w godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl; zrd.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach