Przetargi.pl
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy

Urząd Miasta w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 277 27 27
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta w Słupcy
  ul. Pułaskiego 21 21
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 277 27 27
  REGON: 00052462500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy. Oferowany dźwig osobowy musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją. 2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Roboty muszą być wykonane rzetelnie, terminowo zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującą dokumentacją techniczną zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych w umowie. Zakres robót obejmuje m.in. a) budowę szybu windy( szkielet żelbetowy, wypełniony drobnowymiarowymi elementami) wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi (np. elektryczna, odgromowa, ppoż itp.) b) dostawę i montaż urządzeń (w tym głównego tj. windy - dźwig elektryczny o wymiarach wewnętrznych 110 cm x 140cm, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych) , c) wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę ppoż., d) wykonanie robót budowlanych wykończeniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00zł(słownie:cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.umslupca.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach