Przetargi.pl
Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Lądek w sezonie grzewczym 2016/2017

Gmina Lądek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-406 Lądek, ul. Rynek 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2763512 , fax. 63 2763512
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek
  ul. Rynek 26 26
  62-406 Lądek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2763512, fax. 63 2763512
  REGON: 31101936100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina-ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Lądek w sezonie grzewczym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opału: węgiel orzech o ziarnistości 25-80 mm i kaloryczności nie mniejszej niż 29 000 KJ w ilości 230 ton (zawartość siarki maksymalnie do 0,8 % ), oraz ekogroszek w ilości 8 ton ( o kaloryczności nie mniejszej niż 26 000 KJ zawartości popiołu maksymalnie 8 %, zawartości siarki maksymalnie 0,6%)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość opałowa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-ladek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach