Przetargi.pl
Dostawy opału dla jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego (na rok kalendarzowy 2016).

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7488726 , fax. 095 7482430
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. 17 Stycznia 143 143
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 095 7488726, fax. 095 7482430
  REGON: 21096734300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-miedzychodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy opału dla jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego (na rok kalendarzowy 2016).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw opału dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego: DPS Piłka - Zamyślin (z dostawą do Piłki i do Zamyślina), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Międzychodzie ul. Gwardii Ludowej, Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie ul. Chrobrego, na rok kalendarzowy 2016. W zakres zamówienia wchodzą dostawy miału węglowego (ok.850 t.) . W koszt dostawy wliczony jest dowóz do jednostek, w asortymencie i ilościach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz przeważenie na wadze w Międzychodzie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy jednostkowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl (w zakładce: Ogłoszenie o prowadzonych przetargach).
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach