Przetargi.pl
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA KALISZA W 2016r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Obywatelska 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7574510 , fax. 062 7576366
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
  ul. Obywatelska 4 4
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7574510, fax. 062 7576366
  REGON: 00334060100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mops.kalisz.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA TERENIE MIASTA KALISZA W 2016r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: a) osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz b) osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 1.Na przedmiot zamówienia składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych: 1)Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu (dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, donoszenia gotowych posiłków, przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody, pranie bielizny osobistej, pościelowej i lekkiej odzieży, karmienie utrzymanie w czystości używanej wyłącznie przez chorego części mieszkania, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnacyjną), - dbałość o higienę i wygląd (mycie, kąpanie, ubieranie), - zmiana bielizny pościelowej i osobistej, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie), - korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencyjne kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, - w wypełnianiu dokumentów urzędowych, - regulowanie rachunków i opłat podopiecznego, d) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, słanie łóżka, pielęgnacja zlecona przez lekarza, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) Pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. 2.Wykonywanie usług odbywać się będzie codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, co zostanie określone szczegółowo w decyzji. W zależności od potrzeb podopiecznego wykonywanie usług odbywać się będzie również w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy także: - prowadzenie karty pracy (zawierającej: datę, ilość godzin wykonywania czynności, podpis osoby objętej opieką), - prowadzenie rejestru świadczonych usług, - sporządzanie na piśmie indywidualnych programów wsparcia dostosowanych do potrzeb podopiecznego i modyfikowanie ich wraz ze zmianą tych potrzeb, - wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu chorego, - powiadomienie rodziny o śmierci chorego, - zdanie kluczy właścicielowi, zarządcy domu, - niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o okolicznościach utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie usług, - pisemne poinformowanie osoby objętej opieką o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z zał. nr 7 SIWZ, - w przypadku gdy w zakresie usług przyznanych osobie zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pomoc w regulowaniu rachunków i opłat, przyjęcie gotówki przez osobę wykonującą usługę w imieniu Wykonawcy winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna bezwzględnie otrzymać potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy. 3.2. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi około 28.792 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych rocznie dla 54 osób, w tym: a/ około 25.272 godzin usług rocznie dla około 54 osób w dni robocze, b/ około 3.520 godziny usług rocznie dla około 16 osób w dni wolne od pracy. Liczba godzin może ulec zmniejszeniu w zależności od kształtowania się liczby świadczeniobiorców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853121000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mops.kalisz.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach