Przetargi.pl
Usługa ochrony i dozoru mienia

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 65 85 171 , fax. 0-61 65 85 172
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  ul. Kamiennogórska 26 26
  60-179 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 65 85 171, fax. 0-61 65 85 172
  REGON: 30070588900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan-grunwald.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony i dozoru mienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozór budynku Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26 wraz z terenem przyległym oraz budynku przy ul. Wawrzyniaka 40 wraz z terenem przyległym zabudowanym dwoma budynkami gospodarczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera i precyzuje wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, oraz regulamin pełnienia służby ochrony - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi: 5000,00 pln Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) W pieniądzu na rachunek bankowy nr 39 1130 1017 0021 1000 1090 0004. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) Gwarancjach bankowych. d) Gwarancjach ubezpieczeniowych. e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Zwrot wadium nastąpi - zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie określonej w punkcie 5 lit. b do e należy złożyć poza ofertą, w opisanej osobnej kopercie (oryginał dokumentu) najpóźniej w terminie składania ofert , zaś sama oferta powinna zawierać, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie niepieniężnej należy składać na adres Zamawiającego:Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 60-179 Poznań ul. Kamiennogórska 26 pok. 33 do dnia 18 grudnia 2015 roku, do godziny 9:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan-grunwald.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach