Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254256 , fax. 062 7253423
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 10
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254256, fax. 062 7253423
  REGON: 25085475400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa i adres Zamawiającego nr 1: Nazwa: Powiat Krotoszyński Adres siedziby: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,63-700 Krotoszyn NIP: 621-169-40-66 Jednostki organizacyjne Zamawiającego nr 1: 1. Starostwo Powiatowe; ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn NIP: 621-169-40-66 2. Powiatowy Zarząd Dróg; ul. Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-15-55-152 3. Powiatowy Urząd Pracy, ul, Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-131-47-15 4. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112, 63-760 Zduny, NIP: 621-15-10-557 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, ul. Kołłataja 1, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-11-05-911 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-110-62-18 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie; Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-11-13-916 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie; ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn NIP: 6211110409 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp; ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wlkp; NIP: 621-16-82-436 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp., ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wlkp. NIP: 621-13-39-129 11. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-10-15-065 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach, Borzęciczki 11, 63-720 Koźmin Wlkp; NIP: 621-13-39-170 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie, Konarzew 76, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211105963 14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp., ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp. NIP: 621-11-13-715 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie; ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-16-70-278 16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Młyńska 2d/1 63-700 Krotoszyn NIP: 621-155-03-09 2. Nazwa i adres Zamawiającego nr 2: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Adres siedziby: ul. Młyńska 1, 63-700 Krotoszyn NIP: 621-15-36-551 Zamówienia dotyczy dostawy energii dla 45 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 1294 MWh (200 MWh w z uwzględnieniem prawa opcji) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w istotnych postanowieniach umownych ( załącznik nr 6 do SIWZ.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.supraholding.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach