Przetargi.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno woj. wielkopolskie tel. 65 529 58 47 fax 65 529 96 12

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Korczaka 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5207046 , fax. 0-65 5299612
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
  ul. Korczaka 5 5
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5207046, fax. 0-65 5299612
  REGON: 41000607000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopr.leszno.sisco.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno woj. wielkopolskie tel. 65 529 58 47 fax 65 529 96 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO KUCHNI W DOMU SENIORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W LESZNIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI tj. dostawa: mięsa, wędlin, drobiu, artykułów spożywczych, wyrobów ciastkarskich, pieczywa, jaj, nabiału, warzyw i owoców świeżych, warzyw i owoców mrożonych, ryb świeżych, ryb i filetów mrożonych do Domu Seniora w Lesznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: /mopr.leszno.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach