Przetargi.pl
Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927501 , fax. 061 2920072
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26 26
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927501, fax. 061 2920072
  REGON: 00052657000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot polega na świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Gminy usług polegających na zaspokajaniu potrzeb społeczności gminnej w zakresie transportu drogowego osób na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, wzór umowy załącznik nr 10 do SIWZ oraz rozkład jazdy - załącznik nr 11 do SIWZ, 2. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. Część 1: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na trasie: Szamotuły, Rynek - Przecław Przecław - Szamotuły, Rynek Część 2: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na pozostałych trasach - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 7. Prawo opcji Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szamotuly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach