Przetargi.pl
Budowa placów zabaw w Kocanowie, Węglewie, Pomarzanowicach, Jerzykowie i Biskupicach oraz parkingu w Biskupicach, gmina Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8977100 , fax. 061 8977124
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
  ul. Tadeusza Kościuszki 4 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8977100, fax. 061 8977124
  REGON: 00053044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pobiedziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placów zabaw w Kocanowie, Węglewie, Pomarzanowicach, Jerzykowie i Biskupicach oraz parkingu w Biskupicach, gmina Pobiedziska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest budowa placów zabaw w Kocanowie, Węglewie, Pomarzanowicach, Jerzykowie i Biskupicach oraz parkingu w Biskupiach 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje pięć zadań: a) Zadanie 1. Budowa placu zabaw w Jerzykowie, gmina Pobiedziska b) Zadanie 2. Budowa placu zabaw w Węglewie, gmina Pobiedziska c) Zadanie 3. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach, gmina Pobiedziska d) Zadanie 4. Budowa placu zabaw w Pomarzanowicach, gmina Pobiedziska e) Zadanie 5. Budowa placu zabaw w Kocanowie, gmina Pobiedziska 3. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: a) wykonanie zakresu robót wynikającego z opisu szczegółowego przedmiotu zamówienia b) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, c) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku, d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, e) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, f) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, h) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, i) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru, j) jeżeli zaistnieje taka konieczność poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego zgodnie z taryfikatorem, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie pasa drogowego. k) naprawy urządzeń uzbrojenia podziemnego w przypadku ich uszkodzenia l) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. 4. Posadowienie urządzeń zabawowych musi uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa. 5. Urządzenia do wyposażenia placu zabaw musza być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi i posiadać zgodności z normami PN-EN 1176 (1-7) oraz PN-EN 1177. Do każdego urządzenia należy dołączyć instrukcję konserwacyjną instrukcję użytkownika oraz opis montażu. 6. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi, posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci. 7. Materiał użyty w do rozścielenia wokół urządzeń zabawowych - piasek o uziarnieniu 0,2-2 mm, pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń. 8. Przeprowadzanie przez okres gwarancji (60 miesięcy) corocznych kontroli podstawowych. 9 Terminy wykonania: Zadania 1-2 należy wykonać do 30.10.2009 Zadania 3-5 należy wykonać do 30.05.2010 jednak przekazanie placu nastąpi nie wcześniej niż 1.02.2010 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP 2. b) Za spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt a1 Zamawiający uzna: - prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. - nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub posiadanie przez Wykonawcę zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - posiadanie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp - posiadanie aktualnej informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp c) Za spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt a2 Zamawiający uzna - wykonanie przez Wykonawcę co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie placu zabaw, składającego się z minimum 5 urządzeń zabawowych, o wartości co najmniej 80 000,00 zł. - dysponowanie, w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogólnobudowlanym d) Za spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt a3 Zamawiający uzna posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności e) Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert b) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert e) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z uwzględnieniem ustępu 3 działu VIII SIWZ f) Dokumenty potwierdzające, ze roboty budowlane przedstawione w wykazie wykonanych robót zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły bezusterkowego odbioru robót) g) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie ogólnobudowlanym h) zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. i) Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, j) Dowód wniesienia wadium; 3. W celu stwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: a) opis (wraz z fotografiami lub rysunkami) urządzeń i parametrów przedmiotu zamówienia b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, opisanym w załącznikach 1-5 do SIWZ: - dla urządzeń zabawowych - certyfikat potwierdzający spełnianie norm PN-EN 1176 (1-6) i PN-EN 1177 lub europejskie normy zharmonizowane - dla materiałów, substancji, śrub, łańcuchów użytych do wykonania zadania - deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pobiedziska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach