Przetargi.pl
Remont dróg gminnych Dzięczyna - Sarbinowo i w m. Dzięczyna

Gmina Poniec ogłasza przetarg

 • Adres: 64-125 Poniec, Rynek 24
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5731533 , fax. 065 5733983
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniec
  Rynek 24 24
  64-125 Poniec, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5731533, fax. 065 5733983
  REGON: 41105038500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych Dzięczyna - Sarbinowo i w m. Dzięczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg gminnych : - Dzięczyna - Sarbinowo o l = 2 850 mb : - ułożenie w-wy górnej podbudowy tłuczniowej na długości l = 450 mb - oraz wyrównanie i remont nawierzchni tłucznowo-żużlowej na długości l = 2 400 - m. Dzięczynka : pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej na długości 315 mb i łącznej powierzchni 1 260 m?.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym. Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą proponowaną na kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie. Oraz inne zawarte w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty Wypełniony kosztorys ofertowy Wykonawcy z cenami jednostkowymi na poszczególne elementy zamówienia Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy Wykaz kadry ze wskazaniem kierownika budowy i jego doświadczeniem (załączyć odpis stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy) i odpis zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje wykonawca Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku spółki - umowa spółki Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykaz prac zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach