Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7357468 , fax. 062 7357172
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1B 1B
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7357468, fax. 062 7357172
  REGON: 00001775600553
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446212207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z treścią zapisów, zawartych w podpunkcie 1 oraz 5 do punktu 3 - Części I Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w brzmieniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 1.1. wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu dodatkowego opisu (uszczegółowienia), warunku dysponowania przez nich osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartego w podpunkcie 1.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), z których każdy z osobna, spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu dodatkowego opisu (uszczegółowienia), warunku dysponowania przez nich osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartego w podpunkcie 1.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.3. wykonawcy, w tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), którzy powierzą pełnienie funkcji kierownika robót, osobie posiadającej ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej. ( ) 5. Spełnianie postawionych warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie przez zamawiającego, zgodnie z treścią zapisów, określających każdy z osobna z tychże warunków oraz sposób potwierdzenia jego spełniania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z treścią zapisów, zawartych w podpunkcie 2, 3 oraz 4 do punktu 3 - Części I Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w brzmieniu: 2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w podpunkcie 3 oraz 4 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), iż spełniają warunki, o których mowa w podpunkcie 1 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - poprzez przedstawienie: 2.1. sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 01 do Specyfikacji - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), 2.2. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2.2 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.4. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii, zastępującego je dokumentu zawierającego oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionego w terminie wskazanym w podpunkcie 2.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 2.5. sporządzonej, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w niej zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 02 do Specyfikacji - informacji, 2.6. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, posiadanych przez osobę, wskazaną informacją, o której mowa w podpunkcie 2.5 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 2.7. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii zaświadczenia, potwierdzającego że osoba, wskazaną informacją, o której mowa w podpunkcie 2.5 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), wpisana została na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 3. Przedstawione przez wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź każdego z osobna z wykonawców, spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}): 3.1. sporządzone, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nich zawartych, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do Specyfikacji: oświadczenie oraz informacja - potwierdzające, 3.2. w postaci kopii - dokumenty potwierdzające, 3.3. tłumaczenia na język polski dokumentów potwierdzających,- iż ubiegając się o udzielenie zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać stosownie do ich rodzaju: podpisane, poświadczone za zgodność z oryginałem oraz poświadczone - przez (odpowiednio): wykonawcę lub wszystkich bez wyjątku wykonawców, których w ujęciu: podmiotowym oraz/lub przedmiotowym - bezpośrednio dotyczą. 4. Wymagane jest, aby wszystkie bez wyjątku, sporządzone w języku obcym dokumenty, potwierdzające spełnianie przez wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź każdego z osobna z wykonawców, spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - warunków udziału w postępowaniu, zostały złożone wraz z poświadczonymi przez tychże wykonawców, ich tłumaczeniami na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach