Przetargi.pl
Dostawa staplerów, klipsów oraz magazynków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8411482, 8233451 , fax. 061 8212274,8212359
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 7/19 7/19
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8411482, 8233451, fax. 061 8212274,8212359
  REGON: 00029220900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa staplerów, klipsów oraz magazynków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Staplery okrężne odgięte z łamanym grzybkiem jednorazowe Stapler okrężny zakrzywiony oraz prosty z kontrolowanym dociskiem tkanek, posiadajacy sklaę doscisku, Wysokość zszywki min. 5,5 mm. Magazynki do staplerów wielorazowych metalowych. Klipsy do laparoskopii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Oświadczenie z art. 22 i 24 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym/odpowiedni wpis zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lutycka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach