Przetargi.pl
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2106207 , fax. (067) 212 40 85
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Pile
  ul. Rydygiera 1 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2106207, fax. (067) 212 40 85
  REGON: 00126182000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym m. in.: strzykawki, igły, przyrządy do przetaczania, kaniule, cewniki, dreny, rurki ustno - gardłowe, papier rejestracyjny. Poniżej206000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedtaswią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie udziału w postępowaniu wg formuły spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia następujacych dokumentów i oświadczeń: a) koncesję lub zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie dzialalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wczesniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu skladania ofert, c) aktualnego zaswiadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatami i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że usykał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymania w całości wykonania dycezji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skladania ofert. 2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: wykazu wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usługach w okresie ostatnich trzech lat (2007-2009) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzjących, że usługi zostały wykonane należycie - min. 3 referencje. 3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapeniającej wykonanie zamówienia, składa oświadczenie potwierdzajace w/w zapis. 4) W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiajacego należy dołączyć oświadczenie, że przedmiot zamówienia posiada ważne świadectwa, atesty, uprawnienia i dopuszczenia, deklaracje zgodności, na podstawie których może byc wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa niżej wymienione dokumenty: a) dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest upraniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z prawem kraju prowadzenia działalności, a także dokument wskazujący, że nie wszczęto wobec wykonawcy postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert, b) dokumenty potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dokumenty potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert, c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenie wykonawcy do ww. art. Uwaga: wyżej wyminenione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginalem przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-pila.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach