Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7651397 , fax. 062 7571323
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  ul. Poznańska 79 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7651397, fax. 062 7571323
  REGON: 00126675700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych.Przedmiot zamówienia składa się z 33 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 Kompresy z gazy, niejałowe; zadanie nr 2 Gaza jałowa; zadanie nr 3 Kompresy jałowe a 5 i 3 szt; zadanie nr 4 Kompresy jałowe a 20 szt; zadanie nr 5 Opatrunki przezroczyste sterylne, poliuretanowe; zadanie nr 6 Opatrunki przezroczyste sterylne, włóknina; zadanie nr 7 Opatrunki hydrokoloidowe, jałow; zadanie nr 8 Opatrunek parfinowy; zadanie nr 9 Opatrunki włókninowe, przylepce; zadanie nr 10 Opatrunki do cewników epiduralnych; zadanie nr 11 Bandaże nieelastyczne, opaski dziane, zadanie nr 12 Opaski elastyczne, impregnowane gipsem, pod gips, rękawy opatrunkowe; zadanie nr 13 Wata, lignina; zadanie nr 14 Przylepce bez opatrunku, plastry z opatrunkiem; zadanie nr 15 Folie chirurgiczne I; zadanie nr 16 Folie chirurgiczne II;zadanie nr 17 Przylepce tkaninowe; zadanie nr 18 Gąbka hemostatyczna jałowa; zadanie nr 19 Gąbka hemostatyczna jałowa; zadanie nr 20 Gąbka hemostatyczna jałowa, dozębodołowa; zadanie nr 21 Gaza hemostatyczna, jałowa; zadanie nr 22 Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne; zadanie nr 23 Opatrunek ze środkiem do dezynfekcji skóry i pielęgnacji pępka u niemowląt;zadanie nr 24 Opatrunki specjalistyczne dla ran wymagający aktywnego oczyszczania;zadanie nr 25 Setony jałowe; zadanie nr 26 Serwety operacyjne I; zadanie nr 27 Serwety operacyjne II; zadanie nr 28 Opatrunek z włókien alginianów wapnia; zadanie nr 29 Kompresy z włókniny niejałowe; zadanie nr 30 Kompresy z włókniny, jałowe, tracheotomijne; zadanie nr 31 Tupfery jałowe; zadanie nr 32 Opatrunek chłonny, hydrowłóknisty; zadanie nr 33 Pasta hydrokoloidowa;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga poniżej. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - dokumenty te, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokumenty te, winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalkalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach