Przetargi.pl
zakup autobusu do przewozów uczniów

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Strzelcach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Strzelce, Strzelce 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2826256 , fax. 0-67 2826256
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Strzelcach
  Strzelce 10 10
  64-800 Strzelce, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2826256, fax. 0-67 2826256
  REGON: 00117048300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup autobusu do przewozów uczniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup autobusu do przewozów uczniów o parametrach zgodnych z pkt. III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finasnowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru ( zał. Nr 1 do SIWZ ) 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2 do SIWZ ) 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. Nr 3 do SIWZ ) 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływam terminu składania ofert. 5.Wzór załączonej umowy poświadczonej przez Wykonawcę, że przejmuje ją bez zastrzeżeń ( zał. Nr 4 do SIWZ ) Wszystkie wymagane oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia będą przekazywane w formie pisemnej. Zaświadczenia mogą być oryginalne lub stanowić potwierdzone kserokopie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminachodziez.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach