Przetargi.pl
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  (CPV: 71.41.00.00-5, 71.42.00.00-8) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Każdy projekt decyzji powinien być wykonany w ilości dwóch egzemplarzy - dla Urzędu oraz niezbędnej ilości egzemplarzy dla organów uzgadniających wraz z pismami przewodnimi. Zamówione projekty decyzji zostaną wykonane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niezbędnych materiałów. Jeżeli liczba zamówionych w ciągu miesiąca kalendarzowego projektów decyzji przekroczy liczbę 48, termin realizacji 49-ego oraz kolejnych zamówionych projektów w danym miesiącu wynosić będzie 14 dni od dnia otrzymania materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: dysponują: co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym (wykształcenie winno być udokumentowane dyplomem) posiadającą uprawnienia urbanistyczne lub architektoniczne (przedstawić uprawnienia) z aktualną przynależnością do Izby Urbanistów lub Architektów, (potwierdzoną stosownym zaświadczeniem dla osoby z uprawnieniami), wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi polegające na opracowaniu co najmniej 300 projektów decyzji o warunkach zabudowy, potwierdzone referencjami - dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać zakres: wykonanie opracowań co najmniej 300 projektów decyzji o warunkach zabudowy, czas ich wykonania i miejsce), c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział nr 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); III. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: 1.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1) ; 2.Wykazu osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 ); 3.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5); 4.Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U Nr. 87,poz. 605 z 2006r. i Dz.U. Nr.188, poz. 1155 z 2008r.) Zamawiający może do oferty załączyć dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej lub przedstawić kopię innego dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć (przesłać) w Referacie Gospodarki Finansowej zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach