Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli szkolnych - dla GZS w Bielanach Wr.

Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, ul. Akacjowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 311 27 93 , fax. 71 311 04 83
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich
  ul. Akacjowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 71 311 27 93, fax. 71 311 04 83
  REGON: 93224524300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola.sisco.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli szkolnych - dla GZS w Bielanach Wr.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 zadanie- dostawa dygestorium oraz dwóch suszarek na szkło do pracowni fizyczno-chemicznej 2 zadanie- dostawa szafek ubraniowych ,metalowych cztero - skrytkowych w ilości 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 33 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1500,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gzsbielany.nbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach