Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCYMEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6 WE WROCŁAWIU.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ogłasza przetarg

 • Adres: 52-214 Wrocław, ul. K. I. Gałczyńskiego 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 368 12 60 , fax. 0-71 368 12 60
 • Data zamieszczenia: 2015-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
  ul. K. I. Gałczyńskiego 8 8
  52-214 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 368 12 60, fax. 0-71 368 12 60
  REGON: 93282367400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp34.edupage.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCYMEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 6 WE WROCŁAWIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 we Wrocławiu.

  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego;

  2) Rozładunek;

  3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

  3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://sp34.edupage.org/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach