Przetargi.pl
Zakup wyposażenia/mebli, pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 10 we Wrocławiu

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 721 58 10 , fax. 71 721 58 11
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu
  ul. Namysłowska 8 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 721 58 10, fax. 71 721 58 11
  REGON: 93081825500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zojm.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia/mebli, pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 10 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia/mebli, pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 10 we Wrocławiu przy ul. Starogajowej 100. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie aranżacji usytuowania przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach w Przedszkolu nr 10 we Wrocławiu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 2) dostawę i montaż przedmiotu zamówienia (własnym transportem i na własne ryzyko), 3) wyładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia, 4) montaż przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę aranżacją pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia(OPZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ZOJM depozyt - 59 1020 5226 0000 6002 0418 4081

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zojm.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach