Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 WE WROCŁAWIU.

Szkoła Podstawowa Nr 47 ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 35-37
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 367 75 25 , fax. 71 367 75 25
 • Data zamieszczenia: 2014-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 47
  ul. Januszowicka 35-37 35-37
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 367 75 25, fax. 71 367 75 25
  REGON: 00069305500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp47.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 WE WROCŁAWIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu.
  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego;

  2) Rozładunek;

  3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
  3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp47.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach