Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 707 04 92 , fax. 71 723 73 42
 • Data zamieszczenia: 2014-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Zamkowa 4 4
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 707 04 92, fax. 71 723 73 42
  REGON: 93225574400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-olesnica.ohp. pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4 (5 zbiorników o łącznej pojemności 10.000 litrów) i przy ul. Wałowej 10 (1 zbiornik o pojemności 2000 litrów). 2. Roczny zakres ilościowy dostaw dla obu kotłowni wynosi 120.000 litrów oleju opałowego lekkiego i stanowi szacunkowe roczne zapotrzebowanie Zamawiającego. 3. Wymienione ilości oleju opałowego stanowią przewidywane zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości oleju opałowego w zależności od zużycia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckiw-olesnica.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach