Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCY MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ogłasza przetarg

 • Adres: 54-031 Wrocław, ul. Częstochowska 42
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3493716 , fax. 71 3494210
 • Data zamieszczenia: 2015-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14
  ul. Częstochowska 42 42
  54-031 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3493716, fax. 71 3494210
  REGON: 02130518600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkole.sp24.wroclaw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu.

  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego;

  2) Rozładunek;

  3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

  3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przedszkole.sp24.wroclaw.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach