Przetargi.pl
DOSTAWA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83 IM. JANA KASPROWICZA WE WROCŁAWIU

Szkoła Podstawowa Nr 83 ogłasza przetarg

 • Adres: 51-160 Wrocław, al. Boya-Żeleńskiego 32
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 325 12 26 , fax. 71 325 12 26
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 83
  al. Boya-Żeleńskiego 32 32
  51-160 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 325 12 26, fax. 71 325 12 26
  REGON: 00069349200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83 IM. JANA KASPROWICZA WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, ustawienie, wykonanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2014r.) mebli oraz innych elementów stanowiących wyposażenie nowo wybudowanej części Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu. 2) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznaczenie CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W/w dokumenty należy dostarczyć z dostawą produktów. 3) Przedmiot zamówienia podzielono na pakiety: Pakiet 1: Wyposażenie pomieszczeń Pakiet 2: Pomoce dydaktyczne Pakiet 3: Sprzęt komputerowy Pakiet 4: Dywany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach