Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCY MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 WE WROCŁAWIU.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ogłasza przetarg

  • Adres: 51-518 Wrocław, ul. Strachocińska 155/157
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 71 34 66 450 , fax. 71 34 66 450
  • Data zamieszczenia: 2016-06-22
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
    ul. Strachocińska 155/157
    51-518 Wrocław, woj. dolnośląskie
    tel. 71 34 66 450, fax. 71 34 66 450
    REGON: 02012438200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp53.wroc.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    WYBÓR DOSTAWCY MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 WE WROCŁAWIU.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu.
    2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

    1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego;

    2) Rozładunek;

    3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

    4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

    3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp53.wroc.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach