Przetargi.pl
Wyposażenie Zespołu Szkół w Bukowicach

Gmina Krośnice ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, ul. Sportowa 4/20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3846019 , fax. 071 3846015
 • Data zamieszczenia: 2016-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośnice
  ul. Sportowa 4/20 4/20
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3846019, fax. 071 3846015
  REGON: 93193470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krosnice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Zespołu Szkół w Bukowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia Zespołu Szkół w Bukowicach. CPV: - 39160000-1 - Meble szkolne; - 30213100-6 - Komputery przenośne; - 32322000-6 - Urządzenia multimedialne; - 39515410-2 - Rolety wewnętrzne; - 39254120-4 - Zegary ścienne; - 39531000-3 - Dywany; - 38653400-1 - Ekran projekcyjny; 2. Wyszczególnienie przedmiotu dostawy: Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach wskazanych przez użytkownika wyposażenie Zespołu Szkół w Bukowicach, ul. Wrocławska 43 według zestawień zawartych w załącznikach od nr 1 do nr 5 do SIWZ. 3. Warunki, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia i warunki dostawy: 1) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu dostawy, 2) Przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodne z aprobatami lub polskimi normami i spełniać wymogi określone przepisami odrębnych ustaw, 3) Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Bukowicach, ul. Wrocławska 43. 4) Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem i na koszt Wykonawcy, 5) Atesty, certyfikaty powinny być dostarczane wraz z każdą fakturą - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokumenty potwierdzające spełnianie przez dostarczany asortyment żądanych parametrów technicznych, 6) dostarczany towar musi być pełnowartościowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych i nie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, 4. Wykonawca udzieli gwarancji na całość dostawy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 5. Wraz z dostawą, Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i montażu oraz karty gwarancyjne do wszystkich sprzętów i urządzeń (jeżeli dotyczy). 6. Zamawiający ma prawo do reklamowania dostarczonych urządzeń i sprzętu na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 1) Część I zamówienia: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2) Część II zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 3) Część III zamówienia: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), 4) Część IV zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, 5) Część V zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krosnice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach