Przetargi.pl
Wybór dostawy mebli przedszkolnych i biurowych na rzecz Przedszkola Nr 56 we Wrocławiu.

Przedszkole Nr 56 "Niezapominajka" ogłasza przetarg

 • Adres: 52-314 Wrocław, ul. Wałbrzyska 16
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 67 99 , fax. 071 361 74 17
 • Data zamieszczenia: 2015-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 56 "Niezapominajka"
  ul. Wałbrzyska 16 16
  52-314 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 67 99, fax. 071 361 74 17
  REGON: 93011299200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole56cba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetkowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór dostawy mebli przedszkolnych i biurowych na rzecz Przedszkola Nr 56 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli przedszkolnych i biurowych na rzecz Przedszkola nr 56 we Wrocławiu. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1) Dostawę mebli przedszkolnych i biurowych wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ,własnym transportem i na własny koszt. 2) Rozładunek mebli. 3) Wniesienie i montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4) Usunięcie opakowań po dostarczonych meblach. 3.Szczegółowy opis, wykaz oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedszkole56cba.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach