Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, wraz z jego montażem oraz uruchomieniem pracowni językowej i komputerowej.

Szkoła Podstawowa w Kiełczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-093 Kiełczów, ul. Szkolna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 398 82 15 , fax. 0-71 398 82 15
 • Data zamieszczenia: 2015-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Kiełczowie
  ul. Szkolna 3 3
  55-093 Kiełczów, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 398 82 15, fax. 0-71 398 82 15
  REGON: 00118158700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolakielczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, wraz z jego montażem oraz uruchomieniem pracowni językowej i komputerowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania tj: 1) zadanie nr 1 - dostawa sprzętu elektronicznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 7 do SIWZ, wraz z jego instalacją i uruchomieniem w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, w miejscu i pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, 2) zadanie nr 2 - dostawa wyposażenia w postaci mebli, zabawek i innych akcesoriów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, wraz z ich instalacją w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, w miejscu i pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, 3) zadanie nr 3 - dostawa wyposażenia 24 - stanowiskowej pracowni językowej, szczegółowo opisanej w załączniku nr 9 do SIWZ, wraz z instalacją jej elementów w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie, wykonaniem aranżacji sali, uruchomieniem urządzeń oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi pracowni oraz zainstalowanego w niej sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) 3000zł (słownie: trzy tysiące złotych), jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie zadania nr 1, b) 3000zł (słownie: trzy tysiące złotych), jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie zadania nr 2, c) 2000 (słownie: dwa tysiące złotych), jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie zadania nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolakielczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach