Przetargi.pl
Roboty zduńskie w zakresie postawienia nowych pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM w Jeleniej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Podgórna 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 649 58 88 , fax. 75 649 58 99
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Podgórna 9 9
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 649 58 88, fax. 75 649 58 99
  REGON: 02155238700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-jg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty zduńskie w zakresie postawienia nowych pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zduńskich w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jeleniej Górze zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na postawienie nowych pieców kaflowych (załącznik nr 9 do SIWZ). 2. Zamówienie obejmuje 10 m3 postawień nowych pieców kaflowych. Ilość m3 postawień pieców kaflowych może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 3. Zakres robót obejmuje postawienie pieców kaflowych: a) rozbiórkę starego pieca kaflowego, b) postawienie nowego pieca kaflowego z dwoma wyczystkami . 3) wstępne przepalenie pieca w celu sprawdzenia prawidłowości ciągu i szczelności pieca, 4) pozostawienie najemcy instrukcji przepalania pieca i jego eksploatacji, 5) wywóz gruzu. 5. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowo - budowlanych na postawienie nowych pieców kaflowych. 6. Roboty będą wykonywane na podstawie wykazu adresowego przekazanego przy podpisywaniu umowy. 7. Zamawiający zastrzega, że wykaz pieców kaflowych do postawienia w trakcie realizacji robót może ulec zmianie. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy rangi rozporządzeń, jak również zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie danego rodzaju prac oraz zachowaniem przepisów BHP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626306
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy), w terminie do dnia 23.10.2013 r. do godz. 9:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim-jg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach