Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 3 sezonach zimowych: 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 na terenie Gminy Grębocice.

Gmina Grębocice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 831 50 31 , fax. 076 8315077
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3 3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 831 50 31, fax. 076 8315077
  REGON: 39064760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebocice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 3 sezonach zimowych: 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 na terenie Gminy Grębocice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w 3 sezonach zimowych: 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 na terenie Gminy Grębocice Warunki organizacyjne i techniczne 1. Wykonawca wykona prace związane z zimowym utrzymaniem dróg polegające na odśnieżaniu, posypywaniu dróg, usuwaniu gołoledzi i wywozie śniegu w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego. 2. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu Wykonawca będzie prowadził odśnieżanie również ładowarką. 3. Sprzęt winien być przygotowany w takim stopniu, aby był gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od wystąpienia zjawisk powodujących konieczność odśnieżania lub zwalczania śliskości. 3. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy sprzętem zastępczym. 4. Zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzenia elementów drogi (nawierzchni, krawężników, chodników, itp.), na lemieszu powinna być założona guma. 5. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej. 6. Zakup i składowanie materiałów służących zimowemu utrzymaniu dróg leży po stronie Wykonawcy i wliczony jest w koszt usługi. 7. Wywóz nadmiaru piasku po zakończonej akcji zimowego utrzymania dróg leży po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca decyduje o rozpoczęciu posypywania i odśnieżania dróg w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca rozpocznie pracę bez zbędnej zwłoki. 9. Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, wyposażoną w środki łączności zapewniające możliwość kontaktu przez całą dobę. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dróg objętych usługą zimowego utrzymania dróg w całym okresie trwania zamówienia. Drogi zgłoszone w trakcie trwania umowy rozliczane będą wg stawek podanych w formularzu ofertowym. 11. Ilości roboczo-godzin podane w formularzu ofertowym są wartościami maksymalnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości roboczo-godzin podanych w formularzu ofertowym. Szczegółowy opis zadania: 1. Odśnieżanie dróg gminnych 1) Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice, w niżej wymienionych miejscowościach: Grębocice ulice: Bankowa, Szkolna, Kwiatowa, Irysowa, Parkowa, Wspólna, Krótka, Kościelna, Polna, Radosna, Słoneczna, Spółdzielcza (do owczarni i oczyszczalni), Kolejowa, Zielona, Działkowa, Szkolna, Wąska, część Legnickiej na odcinku od drogi powiatowej koło ogrodów działkowych; Retków od drogi powiatowej do osiedla; Kwielice na odcinkach od drogi powiatowej w kierunku do Jaczewa ( nr 100946D)i Kurowa ( nr 100514 D- do granicy gminy) i łączące je rozwidlenia; Ogorzelec droga za świetlicą (dz. nr 90), do Grębocic ( dz. nr 78 i 568); Obiszów odcinek od drogi powiatowej do kościoła , droga dz. nr 195/18, dz. nr 195/4, za przystankiem i do posesji nr 28 dz. nr 119, cz. dz. nr 115 i 112- od drogi powiatowej przy posesji nr 33 do 36; Duża Wólka- pętla od drogi powiatowej koło krzyża, wigwamu (dz. nr 135, 136 cz. dz. nr 137 leśniczówki do drogi powiatowej w kier. Świnina; oraz do drogi powiatowej kolo przystanku; Świnino- od drogi powiatowej koło kapliczki i do boiska ( dz. nr 183); Bieńków - od zatoczki autobusowej do posesji nr 8 ( dz. nr 142); Wilczyn -odcinek drogi od drogi powiatowej ze Świnina do drogi do Starej Rzeki (dz. nr 114); Czerńczyce - od drogi powiatowej do bloków i posesji nr 20 (dz. nr 16); Bucze - od powiatowej do Szymocina ( dz. nr 222); Szymocin- od drogi powiatowej przez wieś koło świetlicy i do Bucza ( dz. nr 264, 261/2) oraz rozwidlenia 297/17, 297/25, 271, 268; Żabice- droga z kostki betonowej łącząca drogi powiatowe ( dz. nr 454/3) i k. stawu dz. nr 469 Rzeczyca- od drogi powiatowej koło szkoły i do drogi na Orsk ( dz. nr 522/6, 516) , od drogi powiatowej koło leśniczówki do Wok-u ( dz. nr 501/2, cz. 501/3) Trzęsów -od drogi powiatowej przy remizie i boisku cz. dz.64, dz. nr 43, droga dz. nr 105 (od drogi powiatowej do wojewódzkiej) dz. nr 111; Krzydłowice - rozwidlenia od drogi powiatowej; k. cmentarza (dz. nr 677) do Wok-u (dz. nr 463/2 488/2), i pozostałe rozwidlenia: cz. dz. nr 597, dz. nr 590, droga przy Żelaznym Moście dz. nr 693, 694,695, cz.dz.nr696), dz. nr 705 ( droga betonówka) Grodziszcze - rozwidlenia od drogi powiatowej( dz. nr 112/3, koło świetlicy (dz. nr 315/1) droga do Proszyc dz. nr 321; Grodowiec - od ronda w Starej Rzece (dawna droga powiatowa) dz. nr 159, nr 139/1, droga koło plebani (dz. nr 154, do Żukowa (do granicy gminy) dz. nr 157, droga dz. nr 158; droga do cmentarza ( dz. nr 152); Stara Rzeka - droga dz. nr 157, dz.nr158, do bloków; Proszówek asfaltowa ( dz. nr 26); Proszyce- zatoczka autobusowa i boczna od powiatowej (dz. nr 156/2); Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przy udziale pracownika Urzędu Gminy, a także uwzględnił wszelkie dodatkowe czynności/elementy, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej w terenie poniesie wykonawca. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zgłoszenia kolejnych dróg/ulic do utrzymania zimowego jeżeli przez okres trwania umowy zostaną wybudowane nowe drogi lub zaistnieje konieczność odśnieżenia nie przewidzianej w przetargu drogi gminnej. Drogi zgłoszone w trakcie trwania umowy rozliczane będą wg stawek podanych w formularzu ofertowym. 3) Szerokość odśnieżania jezdni powinna obejmować 90% jej szerokości, zatoki autobusowe również należy odśnieżać. 4) Przy wykonaniu odśnieżania niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na drogi boczne, skrzyżowania i wjazdy, śnieg powinien być usunięty na pobocze. 5) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy od godz. 5.00 ( przez 7 dni w tygodniu) a w szczególnych przypadkach (długotrwałe zamiecie i opady śniegu) - rozpoczęcia odśnieżania w trakcie w/w zjawisk na każde żądanie (telefoniczne) przez zamawiającego, oraz w przypadkach szczególnie uzasadnionych usuwania śliskości nawierzchni - po uzgodnieniu z Zamawiającym. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego. Kartę pracy sprzętu należy potwierdzić codziennie u Zamawiającego, lub sołtysa w imieniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. 6) Cena za pracę liczona w roboczogodzinach efektywnego czasu wykonywania usługi (bez czasu napraw i przestojów, dojazdu). 2. Usuwanie śliskości jezdni. 1) Śliskość jezdni należy likwidować przy użyciu mieszanki piasku i soli - zawartość soli w mieszance min. 20%. 2) Szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni. 3) Stosowane przez Wykonawcę materiały do zwalczania śliskości będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów środków i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960 z późn. zm.). 3.Usługa transportu drogowego - dotyczy wywozu śniegu na odległość do 10 km pojazdem o ładowności minimum. 4 ton 4. Sprzątanie dróg po przeprowadzeniu akcji zimowego utrzymania: Po zakończeniu akcji zimowego utrzymania Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest oczyścić drogi utwardzone z zalegającego piasku i wywieźć jego nadmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grebocice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach