Przetargi.pl
Zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt; zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie oraz pełnienie całodobowego dyżuru.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3939337 , fax. (032) 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 3939337, fax. (032) 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt; zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie oraz pełnienie całodobowego dyżuru.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zabieranie i transport bezdomnych zwierząt do wyznaczonych schronisk dla bezdomnych zwierząt. 2. Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta Piekary Śląskie. 3. Pełnienie całodobowego dyżuru. 4. Czas podjęcia interwencji maksymalnie 30 minut. 5. Szacunkowe ilości, które składają się na przedmiot zamówienia: - zabieranie bezdomnych zwierząt - ok. 106 szt. - zbieranie padłych zwierząt - ok. 25 szt. - utylizacja - ok. 417 kg - wyjazdy interwencyjne - ok. 50 wyjazdów - odbiór dzikich zwierząt - ok. 10 szt. - całodobowy dyżur telefoniczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach