Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

Gmina Żarki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3148036 , fax. 34 3148036
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarki
  ul. Kościuszki 15/17 15/17
  42-310 Żarki, woj. śląskie
  tel. 34 3148036, fax. 34 3148036
  REGON: 15139853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umigzarki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących: 1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w obszarach zabudowy jednorodzinnej, w tym nieruchomości dwufunkcyjnych w tej zabudowie, 2) z zamieszkałych budynków wielolokalowych, 3) od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 2.Przez odpady komunalne należy rozumieć odpady określone w art.3 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 14-go grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U.z2013r. poz.21 z późn. zm.). 3. Odbiorem zostaną objęte: 1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny - odpady komunalne zmieszane; 2) odpady komunale pozostałe podczas zbierania w sposób selektywny- odpady komunalne zmieszane; 3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: a) papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury), b) szkło, c) tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych), metal, odpady wielomateriałowe, d) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), e) popiół ( kod 20 01 99) ; 4) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w ramach zbiórki ulicznej spod nieruchomości z podziałem na frakcje: a) zużyte baterie i akumulatory, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, d) zużyte opony; 5) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w punktach zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz w punktach zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów, z podziałem na frakcje: a) przeterminowane leki i chemikalia, b) zużyte baterie i małe akumulatory; 6) odpady komunalne selektywnie zbierane w prowadzonym przez Wykonawcę punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: a) odpady wymienione w dziale III pkt. 3 ppkt.3, ppkt.4, ppkt. 5 b) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót, niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, c) odpady zielone; 7) odpady komunalne selektywnie zbierane, odbierane na zgłoszenie a) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót, niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, b) odpady zielone. odbierane są z terenu nieruchomości, o których mowa w dziale III pkt.1. Zasady i częstotliwość odbioru tych odpadów określa załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zestawienie orientacyjnej ilości nieruchomości, z których mają być odbierane odpady określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 4. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie: 1) worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w dziale III pkt.3 ppkt3 lit. a, lit. b, lit.c oraz lit.d w obrębie nieruchomości, o których mowa w dziale III pkt.1 ppkt.1 i ppkt.3. Wyposażenie w przedmiotowe worki właścicieli tych nieruchomości ; 2) pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów , o których mowa w dziale III pkt.3 ppkt3 lit.e, w obrębie nieruchomości, o których mowa w dziale III pkt.1. Wyposażenie w przedmiotowe pojemniki właścicieli tych nieruchomości; 3) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów , o których mowa w dziale III pkt.3 ppkt.3, ppkt.4, i ppkt.6, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wyposażenie w przedmiotowe pojemniki tego punktu; 4) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, o których mowa w dziale III pkt.3 ppkt.5 w punktach zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz w punktach zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów. Wyposażenie w przedmiotowe pojemniki tych punktów. Punkty, o których mowa w tym podpunkcie znajdujące się w obiektach zarządzanych przez inne podmioty, na terenie Gminy Żarki nie wymagają zapewnienia i wyposażenia ich w pojemniki; 5) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, o których mowa w dziale III pkt.3 ppkt.7 w obrębie nieruchomości, o których mowa w dziale III pkt.1. Wyposażenie w przedmiotowe pojemniki właścicieli tych nieruchomości. 5. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie: 1) na terenie Gminy Żarki punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych umożliwiającego nieodpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości odpadów wskazanych w dziale III pkt. 3 ppkt. 6 .Zagospodarowanie tych odpadów. 2) na terenie Gminy Żarki punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów. Zagospodarowanie tych odpadów. Punkty, o których mowa w tym podpunkcie, znajdujące się w obiektach zarządzanych przez inne podmioty na terenie Gminy Żarki nie wymagają ich prowadzenia, w tym zapewnienia i wyposażenia ich w pojemniki przez Wykonawcę. W tych przypadkach Wykonawca zapewni jedynie odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. 6. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7. Przedmiotem zamówienia jest przekazywanie raz w miesiącu sprawozdania z realizacji usługi zawierającego: 1) kopie poświadczonych kart przekazania odpadów, dowodów ich ważenia wystawianych przez instalacje odzysku odpadów dotyczących odpadów pochodzących z terenu miasta i gminy Żarki. Wymóg ten dotyczy wszystkich frakcji odpadów, 2) kopie faktur wystawianych przez RIPOK przy każdorazowym odbiorze odpadów zmieszanych i zielonych lub kopie faktury wystawionej przez RIPOK za dany miesiąc za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych pochodzących z Gminy Żarki, 3) informacje o adresach nieruchomości, na których usługa odbioru odpadów, nie została wykonana, 4) informacje o masie odebranych odpadów z rozbiciem na poszczególne frakcje, 5) informacje o rodzaju i masie zebranych odpadów komunalnych w punktach; selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów wraz z podaniem nazw i adresów instalacji, do których zostały przekazane te odpady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.05.2016r. do godz. 10.00. 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki pok. 16 z zachowaniem określonego wyżej terminu. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 359) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MBS Myszków O/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 podając nazwę wpłacającego oraz informację, czego wpłata dotyczy - wadium przetargowe na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno wpłynąć na wyżej podany rachunek bankowy w terminie określonym przez Zamawiającego tak, aby przed godz. 10.00 dnia 08.06.2015 r. oferta była zabezpieczona wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy zastosować w gwarancji zapisy dotyczące zatrzymania wadium zawarte w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zarki.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_25
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach