Przetargi.pl
Czyszczenie kanalizacji wraz z urządzeniami z odbiorem, transportem i utylizacją wydobytych odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacyjny
  ul. Długa 50 50
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkb-b.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie kanalizacji wraz z urządzeniami z odbiorem, transportem i utylizacją wydobytych odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pochodzących z: 1.1. osadników TOS, separatorów substancji ropopochodnych, kanałów myjni, 1.2. kanalizacji technologicznej, 1.3. kanalizacji deszczowej wewnętrznej i kolektora deszczowego, 1.4. kanalizacji bytowej i separatora tłuszczu znajdujących się na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Zadania: 2.1. Czyszczenie kanalizacji deszczowej, osadników TOS-10 deszczowych, kolektora deszczowego - Zadanie Nr 1. 2.2. Czyszczenie kanałów myjni, kanalizacji technologicznej, TOS-10 technologicznego i separatorów substancji ropopochodnych - Zadanie Nr 2. 2.3. Czyszczenie kanalizacji bytowej i separatora tłuszczu - - Zadanie Nr 3. Oznacza to, że każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykaz odpadów, ilość, z podziałem na zadania określony został w Załączniku Nr 2 cz. 2 do SIWZ. 71700000-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach