Przetargi.pl
Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie należytego czyszczenia rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie Gminy Bytom

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie należytego czyszczenia rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie Gminy Bytom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie należytego czyszczenia rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie Gminy Bytom. 2. Obiekty objęte nin. zamówieniem: a) rów Graniczny, b) rów Miechowicki, c) rów Bezimienny w Bytomiu - Miechowicach (od ul. Dzierżonia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt), d) rów Bezimienny w Bytomiu - Szombierkach (ul. Ustronie), e) rów Bezimienny w Bytomiu - Suchej Górze (od ul. Malinowej do ul. Władysława Łokietka), f) zbiornik wodny na działce o nr ew. 2551/300, g) zbiornik wodny na działce o nr ew. 708/19. 2. Zakres usługi obejmuje w szczególności: a) czyszczenie i odmulanie rowów, cieków i zbiorników wodnych; b) konserwacja urządzeń napowietrzających c) odtwarzanie rowów, cieków i zbiorników wodnych - ręczne wykopy, wykonanie skarp, pogłębianie i regulacja, w tym likwidacja powstałych zalewisk; d) umacnianie i odtwarzanie brzegów i skarp; e) udrażnianie i naprawa istniejących przepustów; f) wykaszanie i wygrabianie traw i krzewów z terenów płaskich, skarp i dna; g) oczyszczanie terenu z zalegających resztek budowlanych, gruzu i śmieci; h) wywóz zanieczyszczeń i ich utylizacji; i) plantowanie terenu. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne - załącznik nr 8 do siwz. 4. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę 6 miesięcznej gwarancji i rękojmi od dnia końcowego odbioru zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.), 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49-1560-1049-0000-9030-0005-1567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenie należytego czyszczenia rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie Gminy Bytom - wadium 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 - pok. nr 301. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Gminę Bytom reprezentowaną przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą 4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu) 7. Zamawiający: 1) zwraca wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp, 2) żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, 3) zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach