Przetargi.pl
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska 6A 6A
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniecpol.pl, www.bip.koniecpol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie zamówienia jest : -odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów biodegradowalnychi popiołu, -odbiór odpadów segregowanych : papier, opakowania wielomateriałowe , tworzywa sztuczne , metali przekazanie ich do gminnej sortowni odpadów zlokalizowanej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego (dawne składowisko odpadów), -odbiór i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca winien wnieść wadium : - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r. do godz. 10.00. 2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz 359).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koniecpol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach