Przetargi.pl
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień

Urząd Miejski w Strumieniu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-246 Strumień, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 8570142 , fax. 0-33 8570247
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Strumieniu
  Rynek 4 4
  43-246 Strumień, woj. śląskie
  tel. 0-33 8570142, fax. 0-33 8570247
  REGON: 00052899400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strumien.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Strumień, na których zamieszkują mieszkańcy. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości określone w załączniku nr 1 (Wykaz nieruchomości/ punktów adresowych, z których odbierane będą odpady komunalne). Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska, obejmująca: miasto Strumień i sołectwa: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie i Zabłocie Solanka, Zbytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część D niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski SA nr 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321, z dopiskiem: Wadium - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień. 4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż w pieniądzu to oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego (pokój nr 2), a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. Dopuszcza się również dołączenie oryginału dokumentu do oferty. Wnoszona przez oferenta ubezpieczeniowa lub bankowa gwarancja zapłaty wadium, a także poręczenia muszą mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy oraz być płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie. 7. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strumien.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach