Przetargi.pl
Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, uzyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będacych własnością Gminy Kłomnice

Gmina Kłomnice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3281122 w. 119 , fax. 034 3281121
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłomnice
  ul. Strażacka 20 20
  42-270 Kłomnice, woj. śląskie
  tel. 034 3281122 w. 119, fax. 034 3281121
  REGON: 15139798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, uzyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będacych własnością Gminy Kłomnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice. Zakres robót obejmuje wywóz nieczystości z następujących miejsc: 1) Działka gminna nr 3086 w Garnku, ul. Główna pojemnik o pojemności 1 100 l - 1 szt. ilość wywozów 12 2) Działka gminna nr 510 w Kłomnicach, ul. Sądowa pojemnik o pojemności 1 100 l - 3 szt. ilość wywozów 12 3) Działka gminna nr 506; 51/1; 51/2; 51/3 w Kłomnicach, ul. Zdrowska (targowisko) Wywóz odpadów odbywać się będzie wyłącznie po dokonaniu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Z uwagi na to, że targowisko w Kłomnicach, położone przy ul. Zdrowskiej dysponuje swoim kontenerem o pojemności 7m3 nie będzie konieczności wstawiania dodatkowego pojemnika. Jednak po jego zapełnieniu i odbiorze, Wykonawca będzie zobowiązany do jego odstawienia. kontener o pojemności 7 m3 ilość wywozów 12 4) Budynek Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 Wywóz odpadów odbywać się będzie wyłącznie po dokonaniu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego. kontener o pojemności 7 m3 - 1 szt. ilość wywozów 32 5) Oczyszczalnia ścieków w Kłomnicach, ul. Częstochowska pojemnik o pojemności 1 100l - 3 szt. ilość wywozów 12 6) Wywóz skratek z oczyszczalni ścieków w Kłomnicach pojemnik o pojemności 1 100 l - 2 szt. ilość wywozów 12 7) Oczyszczalnia ścieków w Hubach pojemnik o pojemności 1 100 l - 1 szt. ilość wywozów 12 8) Wywóz skratek z oczyszczalni ścieków w Hubach pojemnik o pojemności 1 100 l- 2 szt. ilość wywozów 12 9) Wywóz zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Hubach pojemnik o pojemności 1 100 l- 1 szt. ilość wywozów 12 10) Wywóz skratek z oczyszczalni ścieków w Nieznanicach pojemnik o pojemności 240 l- 2 szt. ilość wywozów 12 11) Boisko Orlik w Rzerzęczycach pojemnik o pojemności 1 100l - 1 szt. ilość wywozów 12 12) Boisko Orlik w Nieznanicach pojemnik o pojemności 1 100l - 1 szt. ilość wywozów 12 13) Boisko w Kłomnicach, ul. Częstochowska pojemnik o pojemności 1100l- 1 szt. ilość wywozów 8 tj.: w roku 2016 (5 wywozów) w miesiącach od lipca do listopada, w roku 2017 (3 wywozy) w miesiącach od kwietnia do czerwca, 14) Budynek Gminny w Zawadzie, ul. Częstochowska pojemnik o pojemności 1 100l - 1 szt. ilość wywozów: 12 15) Staw w Zawadzie pojemnik o pojemności 1 100l- 1 szt. ilość wywozów 8 tj.: w roku 2016 (4 wywozy) w miesiącach od lipca do października, w roku 2017 (4 wywozy) w miesiącach od marca do czerwca, 16) Świetlica w Zdrowej, ul. Kłomnicka pojemnik o pojemności 1 100l - 1 szt. ilość wywozów 12 17) Budynek gminny w Garnku, ul. Główna 9 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 18) OSP w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 80 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 19) OSP w Karczewicach, ul. Wolności 32 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 20) OSP w Skrzydlowie, ul. Główna 56 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 21) OSP w Chorzenicach, ul. Główna 31 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 22) OSP w Pacierzowie, ul. Częstochowska 19 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 23) OSP w Konarach, ul. Łąkowa 32 pojemnik o pojemności 120l - 1 szt. ilość wywozów 12 24) Plac zabaw w Kłomnicach, ul. Parkowa (działka nr 354) pojemnik o pojemności 1100l - 1 szt. ilość wywozów 12 25) Plac zabaw w Karczewicach, ul. Wolności (działka nr 177) pojemnik o pojemności 1100l - 1 szt. ilość wywozów 12 26) Teren Gminy Kłomnice Odbiór odpadów odbywać się będzie wyłącznie po dokonaniu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego, ilość odpadów: ok. 150 Mg, częstotliwość: 1-2 razy w miesiącu, objazd terenu Gminy w celu uprzątnięcia luzem leżących worków z odpadami zmieszanymi, zlokalizowanymi na terenie sołectw). 27) Zamawiający zastrzega sobie możliwość doposażenia nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice w dodatkowy kontener o pojemności 7 m3 (1 szt.) i częstotliwości wywozów 10 razy oraz dodatkowy 1 pojemnik o pojemności 1 100l i częstotliwości wywozu 30 razy. Doposażenie dotyczy nieruchomości na których mogą odbywać się np. imprezy okolicznościowe itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1500,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach