Przetargi.pl
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów

Urząd Gminy Janów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 327 80 48 , fax. 034 327 80 81
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Janów
  ul. Częstochowska 1 1
  42-253 Janów, woj. śląskie
  tel. 034 327 80 48, fax. 034 327 80 81
  REGON: 00053458100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.janow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów. Podstawowe dane dotyczące Gminy: Gmina Janów. Ilość mieszkańców w gminie na dzień 31.12.2015 r. - 5904. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych - tzw. punktów odbiorowych - odrębnie budynki: jednorodzinne / wielorodzinne - na dzień 31.12.2015r - 1767/10. Powierzchnia gminy / ha 14700. Liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe - ok 30 nieruchomości. UWAGA Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej (zarówno liczba mieszkańców jak również ilość punktów odbiorowych stanowią wielkości minimalne, które to wartości są gwarantowane do zrealizowania w trakcie trwania przedmiotu umowy). Wykonawca zamówienia będzie odbierał odpady z nieruchomości z następującą częstotliwością: 1) Zmieszane odpady komunalne: - dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu - dla nieruchomości wielomieszkaniowej - co najmniej dwa razy w miesiącu 2) Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbieranie następujących frakcji: - papier , - metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, - szkło, - odpady ulegające biodegradacji, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu, b) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu, c) dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, oraz na zgłoszenie - niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. d) Odpady wielkogabarytowe i problemowe (powstające w gospodarstwie domowym w tym stolarka okienna z szybami, drzwi itp.) - będą odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). e) Odpady ceramiki sanitarnej z gospodarstwa domowego (np. muszle klozetowe, umywalki, brodzik, wanna itp.) będą odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). f) Odpady remontowo-budowlane - będą odbierane od właścicieli nieruchomości jeżeli mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru do ilości 400kg/rok od nieruchomości. Należy wtedy podstawić odpowiedni kontener do zbierania tego typu odpadów w uzgodnionym wspólnie terminie. Termin odbioru na zgłoszenie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. g) Opony samochodowe - będą odbierane od właścicieli nieruchomości w łącznej ilości nie więcej niż 4 szt., jednorazowo za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). Prognozowane ilości odpadów przez cały okres trwania umowy (przez 30 miesięcy). Grupa odpadów 1. Zmieszane odpady komunalne: Minimalna ilość odpadów w okresie trwania umowy[Mg] - 1500 Ilość odpadów w okresie trwania umowy [Mg] - 2000. 2. Segregowane odpady komunalne: Minimalna ilość odpadów w okresie trwania umowy[Mg] - 490 Ilość odpadów w okresie trwania umowy [Mg] - 700. Przewidywane ilości podane w tabeli są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu pomocy Wykonawcy przy skalkulowaniu ceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Wykonawca winien składając ofertę przyjąć wzrost ilości produkowanych odpadów w oparciu o własne doświadczenie oraz założenia wzrostu produkcji odpadów określonych w Planie gospodarki odpadami województwa śląskiego. Zakres usługi obejmuje: W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Janów, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1399), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.2281). - uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do: 1) przekazywania do regionalnej (zastępczej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 2) odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania poprzez przekazanie tych odpadów do regionalnej (zastępczej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 3) zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w sposób umożliwiający ograniczenie masy tych odpadów przekazywanych do składowania, w celu osiągnięcia poziomów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ I. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, 3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 4) szkło, 5) odpady ulegające biodegradacji, 6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - będzie odbierany od właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów dwa razy w roku (wiosna, jesień). 7) Odpady wielkogabarytowe i problemowe (powstające w gospodarstwie domowym w tym stolarka okienna z szybami, drzwi, tekstylia - ubrania nie nadające się do użytku itp.) - będą odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). 8) Odpady ceramiki sanitarnej z gospodarstwa domowego (np. muszle klozetowe, umywalki, brodzik, wanna itp.) będą odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). 9) Odpady remontowo-budowlane - będą odbierane od właścicieli nieruchomości jeżeli mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru. Należy wtedy podstawić odpowiedni kontener do zbierania tego typu odpadów w uzgodnionym wspólnie terminie. Termin odbioru na zgłoszenie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Odpady te wytwarzane będą w ramach remontów, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 j.t) wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości. 10) Opony samochodowe - będą odbierane od właścicieli nieruchomości w łącznej ilości nie więcej niż 4 szt., jednorazowo za pomocą mobilnego punktu zbierania (wiosna, jesień). II. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 1) pojemniki (kubły) na odpady zmieszane o pojemności 120 l., 240 l., 1.100 l. wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) pojemniki (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takie jak: - Szkło - kolor zielony, - Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty, - Papier - kolor niebieski, - biodegradowalne - kolor brązowy, o pojemności 120 l. W przypadku zabudowy wielorodzinnej pojemniki o pojemności 1.100 l. Pojemniki wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapotrzebowanie na pojemniki (kubły) na odpady zmieszane oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki odpadów określone są w załączniku 8 do SIWZ Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane - czyste) spełniające obowiązujące normy. Wykaz punktów odbiorowych odpadów komunalnych zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (kubły) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki odpadów. 2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w ciągu 14 dni w odpowiednie pojemniki - zapotrzebowanie określone odpowiednio w załączniku 8 do SIWZ. 3. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły i worki) winno nastąpić w terminie do 30 listopada 2016 r. (na miesiąc przed realizacją zamówienia - umowy), a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki (kubły, worki) na pisemny wniosek mieszkańca (wielokrotność 120 l. lub wymianę na większy pojemnik). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki (kubły, worki), w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia. Koszty takiego udokumentowanego doposażenia przez Wykonawcę nieruchomości w dodatkowe pojemniki poniesie Zamawiający. Dodatkowe doposażenie w pojemniki zostanie wykazane w comiesięcznym rozliczeniu wykonanych usług. IV. Transport i zagospodarowanie - Wykonawca jest zobowiązany do: a) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem, b) zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych tj. terenów w promieniu 4 metrów, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń służących do gromadzenia odpadów - obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników lub kontenerów, c) wywozu odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemnika przez parkujące pojazdy lub inne przeszkody, d) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, e) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281), f) gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). V. Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz: a) Przygotowanie harmonogramu wywozu w formie ulotek-kalendarza (wydruk czarno-biały, w ilości 1.800 sztuk i jego dystrybucja wśród mieszkańców. Ulotki winny zawierać w szczególności informację o adresie i telefonie do przyjmowania zapotrzebowania na pojemniki, a także numer konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. Propozycję harmonogramu wywozu na 2017 rok należy przedstawić Zamawiającemu do 30.11.2016 roku, na rok 2018 do 30.11.2017,na rok 2019 do 30.11.2018 roku. Dystrybucja harmonogramu w miesiącu poprzedzającym pierwszy wywóz nieczystości danego roku. b) Przygotowanie książeczek opłat na rok obowiązujący wywóz odpadów na 12 miesięcy (wydruk czarno-biały). Książeczki winny zawierać w szczególności: podział na trzy odcinki, nazwa odbiorcy, nr konta odbiorcy, zleceniodawca, tytuł wpłaty - w ilości nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z aktualnymi danymi przekazanymi od Zamawiającego) c) Przygotowanie i dystrybucja harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wydruk czarno - biały, w ilości 1800 sztuk) UWAGA: Przez dystrybucję Zamawiający rozumie: w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dostarczenie ww. informacji do skrzynek na listy, d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi związanej z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (kubły) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki odpadów jak również wyposażenia w pojemniki punktów PSZOK. e) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do 30 listopada 2016 roku (miesiąc przez przystąpieniem do realizacji zamówienia - umowy), a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki. Pojemniki (kubły) pozostaną do dyspozycji Zamawiającego na miesiąc po zakończeniu umowy. f) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w zakresie powierzonych zadań. g) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych, problemowych, odpady ceramiki sanitarnej, opony, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku (wiosną i jesienią) . h) dopuszcza się umieszczenie odpadów, o których mowa w rozdziale III pkt.2 w innych workach, przez właścicieli nieruchomości w przypadku przejściowego braku worków w odpowiednim kolorze. 2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 1. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywa się w godzinach 7.00 - 15.00 zgodnie z harmonogramem: - sołectwa - Góry Gorzkowskie, Hucisko, Piasek, Sokole Pole, Śmiertny Dąb, Teodorów, Zagórze - w pierwszą roboczą środę każdego miesiąca; - sołectwa - Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Żuraw - w pierwszy roboczy czwartek każdego miesiąca; - sołectwo Złoty Potok - w drugi roboczy czwartek każdego miesiąca; - sołectwa Czepurka, Pabianice, Siedlec, Skowronów - w trzeci roboczy poniedziałek każdego miesiąca; - sołectwa - Apolonka, Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, Ponik - w trzeci roboczy czwartek każdego miesiąca; - sołectwo Janów - w czwarty roboczy czwartek każdego miesiąca; - zabudowania wielomieszkaniowe - w drugi roboczy i czwarty roboczy czwartek każdego miesiąca. W przypadku gdy wyznaczony dzień jest świętem odbiór odpadów odbywa się w najbliższym dniu roboczym danego miesiąca. 2. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie spod nieruchomości w miesiącu kwietniu (wiosna) wrzesień (jesień) w danym roku kalendarzowym. Sprawozdawczość - Wykonawca zobowiązany jest do: a) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o: - ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, - adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców, sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, c) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania półroczne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zbieranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; d) przekazywania karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), 3) Kontrola rzetelności segregacji: Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: - sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia, - pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości w skrzynce na listy, - wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, - niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej lub papierowej - wielokolorowa). Odpady takie należy zakwalifikować i odebrać traktując je jako zmieszane. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których powstają odpady, a nie ujęte zostały w bazie danych prowadzonych przez Zamawiającego. VI. Inne obowiązki wykonawcy: a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców, b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, c) dostarczanie terminowo wymaganej ilości worków do selektywnej zbiórki, d) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru wyłącznie z winy Wykonawcy, e) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież z widocznym logo firmy, f) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, g) wyposażenie każdego pojazdu w aparat fotograficzny umożliwiający sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z datownikiem, h) telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów i umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów, telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym zakończeniu odbioru odpadów i umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów. Zamawiający wskaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu upoważnionego przedstawiciela Gminy wraz z podaniem numeru telefonu, i) realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, nie pozostawienie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem Zamawiającemu, j) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego , k) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony (z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych itp.). O fakcie braku możliwości dojazdu do nieruchomości z przyczyn określonych powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego celem uzgodnienia sposobu odbioru odpadów. Wykonawcy nie przysługuje wtedy roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, l) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, m) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy. n) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń), o) naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 3 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego, p) wykonanie co najmniej trzykrotnie na terenie gminy akcji informacyjnej - dystrybucja informacji przygotowanych przez Zamawiającego (ulotki informujące o sposobach segregacji, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami), q) dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, oraz książeczek wpłat, r) zapewnienie na czas realizacji przedmiotu zamówienia (posiadanie lub dostępność) do bazy magazynowo - transportowej, usytuowanej i wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. s) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi, t) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy przez Wójta lub osoby przez niego upoważnione z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, u) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, v) posiadanie przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł, w) posiadanie przez cały okres realizacji umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub posiada taką instalację
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w SEKRETARIACIE Urzędu Gminy Janów (pierwsze piętro) pok. nr 1. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy, tj: a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury za wykonaną usługę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.janow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach