Przetargi.pl
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 138
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2515186 , fax. 032 2515081
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2515186, fax. 032 2515081
  REGON: 03545711101122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.katowice.pl/jednostki/zzm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - obejmującego dwie części: 10.1.1. Część I - Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z terenów wschodnich miasta Katowice zgodnie z wykazem z zał. 10 do SIWZ. 10.1.2. Część II - Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z terenów zachodnich miasta Katowice zgodnie z wykazem z zał. 11 do SIWZ. 10.2. Wykonanie Części I i Części II obejmuje: 1) Oczyszczanie terenów z zalegających niesegregowanych odpadów komunalnych (w tym resztek budowlanych, gruzu itp.) zebranie i wywóz odpadów wraz z utylizacją. 2) Przywrócenie oczyszczonych terenów po wywozie odpadów do stanu używalności z uwzględnieniem wyrównania terenu, dowiezienia humusu wraz z rozścieleniem oraz wysiew trawy. 10.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II: 1. Zamawiający zgodnie z potrzebami zleci każdorazowo do wykonania prace określone w pkt. 10.2. ppkt 1). 2. Po oczyszczeniu terenów z zalegających niesegregowanych odpadów komunalnych może zachodzić konieczność przywrócenia tych terenów do stanu używalności. W związku z tym Zamawiający będzie zlecał w miarę potrzeb prace polegające na wyrównaniu, ewentualnym dowiezieniu humusu wraz z rozścieleniem oraz wysiew trawy. Konieczność przywrócenia terenów nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów do stanu używalności po oczyszczeniu ich z zalegających odpadów ma na celu uniemożliwienie ponownego powstania na nich dzikich wysypisk. 3. W zleceniu zostanie określony zakres robót, szacunkowa ilość i wartość oraz termin wykonania. Do zlecenia zostaną dołączone mapy terenów na których będą prowadzone prace. 4. Wykonawca może przystąpić do wykonywania w/w prac po otrzymaniu zlecenia. 5. Za niedotrzymanie terminów zakończenia prac będą naliczane kary umowne określone w § 11 umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej. 7. Usługi będą wykonane przy użyciu materiałów, sprzętu i urządzeń Wykonawcy. 8. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zbieranie i transport zebranych odpadów wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.). 9. Opłaty za wywóz i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenów objętych umową ponosić będzie Wykonawca. 10. Karty przekazania odpadu lub kwity wagowe należy dołączyć do faktury za wykonane zlecenie Zamawiającego. 11. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia pracy przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 12. Wykonawca obowiązany jest do oznakowania terenu usług zgodnie z Instrukcją oznakowania usług w pasie drogowym. Koszty oznakowania terenu usług, jak również koszty zabezpieczenia stanowisk roboczych Wykonawca winien uwzględnić w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powyższego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizowania umowy. 13. Usługi należy prowadzić przy zachowaniu wymogów i przepisów BHP. Stosować odzież ochronną w kolorze odblaskowym itp. 14. Za wszystkie szkody powstałe w czasie wykonywania prac odpowiada Wykonawca. 15. Wykonawca po zakończeniu każdej pozycji ze zlecenia - poinformuje pisemnie (email, fax) o zakończeniu pracy oraz dołączy minimum 2 wyraźne zdjęcia przedstawiające obszar przed przystąpieniem do działań oraz 2 zdjęcia po wykonanej pracy. 16. Minimalne ilości dla usług określonych w pkt 10.2.1. wyniosą: dla Części I - 100 Mg, dla Części II: 100 Mg. 17. Prognozowane ilości: a) dla usług określonych w pkt 10.2.1. wynoszą: dla Części I - 920 Mg, natomiast dla Części II - 710 Mg, b) dla usług określonych w pkt 10.2.2. wynoszą: dla Części I - 1000 m2, natomiast dla Części II - 700 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: poziom emisji spalin samochodów określonych normą EURO
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.katowice.pl/jednostki/zzm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach