Przetargi.pl
Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening autoprezentacji w ramach programu aktywności lokalnej (PAL) w projekcie Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722134 , fax. 032 6727701
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Piłsudskiego 47 47
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722134, fax. 032 6727701
  REGON: 00346204300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening autoprezentacji w ramach programu aktywności lokalnej (PAL) w projekcie Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening autoprezentacji, w ramach programu aktywności lokalnej (PAL) w projekcie: Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Trening autoprezentacji W treningu kompetencji i umiejętności, zwanym dalej treningiem, weźmie udział około 100 osób - uczestników projektu. Przewiduje się utworzenie 5 grup po 20 osób. Cel treningu: Zajęcia warsztatowe mające na celu zwiększenie/nabycie przez uczestnika projektu umiejętności pozytywnej autoprezentacji i uświadomienie ważności dbania o higienę i własny wizerunek w życiu codziennym. Program treningu: 1. Podstawowe zasady autoprezentacji związane z dbałością o higienę i własny wizerunek. 2. Analiza kolorystyczna. Charakterystyka typów kolorystycznych - wiosna, lato, jesień, zima. 3. Stylizacja ubioru. Podstawowe zasady kompletowania garderoby. 4. Typy sylwetek. Fasony ubrań. Sylwetka a ubranie. Harmonia proporcji. 5. Dodatki i ich rola. Podstawowe zasady kompletowania garderoby. 6. Przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą lub urzędnikiem - odgrywanie scenek. 7. Przygotowanie na krytykę, zachowanie w sytuacji niepowodzenia lub stresu. Trening Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zawiercie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2011 r. Trening odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze (4 spotkania po 4 godziny /zegarowe/ = 16 godzin x 5 grup - razem 80 godzin). Wykonawca zapewni odpowiednią salę dostosowaną do charakteru prowadzenia zajęć i ilości osób. Wykonawca zapewnia dla uczestników treningu serwis kawowy, na który składa się kawa, herbata, ciastka). Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Harmonogram treningów zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu i zaleceń Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, po wcześniejszym skonsultowaniu potrzeb uczestników, w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy szczegółowy harmonogram treningów (zawierający harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny dostosowany do celu i programu treningu). Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie integralną część umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie (po uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w terminie realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem go do potrzeb uczestników Uczestnicy treningów nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w warsztatach. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników treningów na każdych warsztatach - obecność na warsztatach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wizualizacji, określonych w: 1) Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 2) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. (po wprowadzeniu zmiany w dniu 5 października 2007 r.) w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013, określających podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach, 3) Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowią załącznik i są integralną częścią obowiązującej wersji Planu komunikacji PO KL. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo PO KL, UE, oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy z EFS, w szczególności w budynku, w którym prowadzone będą treningi (wewnątrz i na zewnątrz), na materiałach dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz na oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mopszawiercie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach